Regulamin

§1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie nazwy oznaczają:

CHECK-BOX przycisk wyboru w kształcie małego prostokąta, który można zaznaczyć klikając nań lewym przyciskiem myszy bądź konsoli dotykowej

COOKIES dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik

DNI ROBOCZE oznaczają wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28)

KLIENT oznacza Kupującego oraz podmiot który założył Konto w Serwisie

KODEKS CYWILNY - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)

KONSUMENT oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

KUPUJĄCY oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierającą z Wykonawcą umowę o dzieło bądź umowę sprzedaży

PRAWO POLSKIE oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

PRAWO PRZEWOZOWE ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 ze zm.)

PRODUKT/TOWAR oznacza rzecz ruchomą, którego wykonanie jest przedmiotem umowy o dzieło zawieranej pomiędzy Kupującym a Wykonawcą albo rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Wykonawcą

PRZEDSIĘBIORCA oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową

REGULAMIN niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Wykonawcę z Kupującymi umowy, w szczególności określający warunki wykonywania dzieł i sprzedaży towarów przez Wykonawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Wykonawcę

REKLAMACJA DOTYCZĄCA PRODUKTU oznacza, związane z uznaniem przez Konsumenta, że produkt jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej z Wykonawcą albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany produktu na nowy

REKLAMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA KONTA oznacza wszelkie roszczenia Konsumenta przysługujące mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z nieprawidłowym funkcjonowaniem Konta w Serwisie

SERWIS - oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową https://ramy.arteden.pl w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania z Wykonawcą umów na odległość

WYKONAWCA oznacza właściciela Serwisu internetowego https://ramy.arteden.pl Lucynę Kaźmierską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ArtEden Lucyna Kaźmierska z siedzibą pod adresem: Dachowa, ul. Rumiankowa 5 (kod pocztowy: 62-023 Gądki), posługującego się numerem NIP 7821086940, numerem REGON 630416922, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki

TRADYCYJNA FORMA PISEMNA oznacza stworzenie zmaterializowanego dokumentu zawierającego własnoręczny podpis

UŻYTKOWNIK oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej https://ramy.arteden.pl

§2. Postanowienia ogólne

 1. Głównym przedmiotem działalności Serwisu https://ramy.arteden.pl jest odpłatne wykonywanie oraz dostarczanie Kupującym dzieł, w tym ram do obrazów i luster, a także sprzedaż towarów, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Wykonawca/Usługodawca są następujące:

 1. minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1024x768 pikseli,

 2. połączenie z siecią internet,

 3. prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3,

 4. włączona obsługa JavaScript oraz cookies,

 5. czynna skrzynka poczty elektronicznej.

 1. Klientami Serwisu mogą być zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.

 2. Wykonawca informuje, że warunkiem złożenia zamówienia oraz rejestracji w Serwisie https://ramy.arteden.pl jest zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu oraz zaznaczenie check-boxa przy oświadczeniu o akceptacji Regulaminu (oświadczenie o akceptacji Regulaminu nie ma dla Użytkownika będącego Konsumentem charakteru bezwzględnie wiążącego, gdyż postanowienia Regulaminu nie mogą naruszać praw Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a także nie mogą kształtować praw i obowiązków Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy).

 3. Wszystkie ceny produktów zamieszczone na stronie internetowej https://ramy.arteden.pl podawane są w złotych polskich.

 4. Zakazane jest dostarczanie do Serwisu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.

 5. Wobec umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które powszechnie obowiązuje na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

 6. Wobec formy umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie ma prawo obowiązujące na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

 7. Wobec treści oraz formy umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają wyłącznie właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 8. Umowy o dzieło zawarte przez Wykonawcę za pośrednictwem Serwisu https://ramy.arteden.pl z Kupującymi będącymi Konsumentami, dotyczą rzeczy wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta, służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, dlatego zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Kupującym będącym Konsumentami nie przysługuje prawo do odstąpienia od takich umów bez podania przyczyny oraz do zwrotu wykonanych na podstawie tych umów produktów.

§3. Zakładanie Konta

1. Założenie Konta w Serwisie jest bezpłatne.

2. W celu utworzenia Konta w Serwisie (zarejestrowania się), należy: kliknąć na znajdującą się na stronie internetowej https://ramy.arteden.pl zakładkę Moje Konto, a następnie kliknąć na przycisk Zarejestruj się, wpisać adres e-mail, którego podanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do założenia Konta w Serwisie, zapoznać się z regulaminem, zaznaczyć check-box przy oświadczeniu o akceptacji regulaminu (oświadczenie o akceptacji regulaminu nie ma dla Użytkownika będącego Konsumentem charakteru bezwzględnie wiążącego, gdyż postanowienia regulaminu nie mogą naruszać praw Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a także nie mogą kształtować praw i obowiązków Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy), utworzyć hasło, kliknąć na przycisk Zarejestruj, a potem potwierdzić chęć założenia Konta poprzez kliknięcie na link znajdujący się w otrzymanej od Wykonawcy wiadomości e-mail.

3. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość usunięcia swojego Konta z Serwisu poprzez wysłanie do obsługi Serwisu wiadomości e-mail z takim żądaniem na adres mailowy [email protected].

4. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta Użytkownik składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej [email protected]) bądź w tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu na wskazany w §1 adres siedziby Wykonawcy).

5. Wykonawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej funkcjonowania Konta w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.

§4. Przyjmowanie i realizacja zamówień produktów

 1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową https://ramy.arteden.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

 2. Zamówienia w Serwisie internetowym https://ramy.arteden.pl należy składać za pomocą dostępnego online formularza zamówienia.

 3. W celu złożenia w Serwisie zamówienia za pomocą formularza zamówienia, Użytkownik powinien dopełnić następujących czynności:

 • wybrać na stronie głównej odpowiednią kategorię produktów (ramy do obrazów i luster, passe-partout moorman, slipy, krosna, kliny bądź zawieszki);

 • w przypadku zamawiania dzieła wskazać preferowane dzieło wraz ze ściśle związanymi z osobą Kupującego zindywidualizowanymi parametrami produktu (typ, kolor, szerokość, wysokość);

 • w przypadku zakupu towaru produkowanego seryjnie - wskazać preferowany towar;

 • kliknąć na pole z napisem DODAJ DO KOSZYKA, aby umieścić w ten sposób produkt w wirtualnym koszyku i przejść do podstrony z rubrykami formularza;

 • wybrać sposób odbioru produktu i metodę płatności;

 • wpisać do formularza dane osobowe, których podanie jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu złożenia zamówienia (imię i nazwisko, adres - ulica i nr domu, kod pocztowy, miejscowość, adres e-mail, w przypadku składania zamówienia/zakupu w ramach działalności gospodarczej dodatkowo firma oraz NIP);

 • zaznaczyć check-box przy oświadczeniu o akceptacji regulaminu (oświadczenie o akceptacji regulaminu nie ma dla Użytkownika będącego Konsumentem charakteru bezwzględnie wiążącego, gdyż postanowienia regulaminu nie mogą naruszać praw Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a także nie mogą kształtować praw i obowiązków Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy);

 • wpisać kod widoczny na obrazku;

 • kliknąć na przycisk z napisem Przejdź do potwierdzenia;

 • po ostatecznym sprawdzeniu poprawności wpisanych danych osobowych oraz wybranych opcji, przekazać treść zamówienia Wykonawcy poprzez kliknięcie na pole z napisem Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów (UWAGA! Jeżeli przycisk ten będzie nieaktywny, będzie to oznaczać, iż złożenie zamówienia bądź dokonanie zakupu jest niemożliwe, ponieważ wybrany produkt jest tymczasowo niedostępny).

 1. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje, za pośrednictwem systemu informatycznego Serwisu, wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie otrzymania zamówienia, potwierdzenie warunków zakupu oraz w załączniku niniejszy regulamin Sklepu o treści identycznej jak obowiązująca i zarazem publicznie dostępna na podstronie https://ramy.arteden.pl/content/regulamin-sklepu.html w momencie kliknięcia przez Kupującego na przycisk z napisem Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów.

 2. W celu korekty błędnie wprowadzonych do formularza zamówienia danych należy skontaktować się z Wykonawcą telefonicznie na nr 509-400-327 bądź drogą mailową na adres [email protected].

 3. Użytkownik ma do wyboru następujące formy płatności za wykonany dla niego produkt:

 1. szybka płatność elektroniczna (za pośrednictwem serwisu payu.pl prowadzonego przez spółkę PayU SA posiadającą numer NIP 7792308495, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. 0000274399);

 2. przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.

 1. Na czas dostarczenia zamówionych dzieł składa się czas potrzebny na wykonanie produktu, spakowanie go i przekazanie kurierowi oraz czas dostawy, natomiast na czas dostarczenia zakupionych produkowanych seryjnie towarów składa się jedynie czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie go kurierowi oraz czas dostawy. W obu przypadkach, przy wyborze płatności przelewem, czas dostarczenia wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu.

 2. Maksymalny czas potrzebny na wykonanie bądź sprowadzenie produktu z magazynu, spakowanie go oraz przekazanie kurierowi wynosi 2 miesiące (w praktyce w większości przypadków jest to 37 dni roboczych, w celu poznania dokładnego czasu potrzebnego na dokonanie tych czynności należy sprawdzić dostępność towaru poprzez kliknięcie na napis Zapytaj o dostępność). Maksymalny czas dostawy wynosi natomiast 2 dni robocze od daty przekazania przez Wykonawcę produktu kurierowi.

§5. Dostawa produktu

 1. Wykonane bądź sprzedane produkty dostarczane są za pośrednictwem firm kurierskich (FedEx Express Polska Sp. z o.o., NIP 5261005306, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. 0000037973 albo DPD Polska Sp. z o.o., NIP 5260204110, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nrem KRS 0000028368).

 2. Wykonawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Kupujący ma prawo (zgodnie z ustawą Prawo przewozowe) do zwrócenia się do kuriera o sporządzenie protokołu szkody w sytuacji, kiedy kurier nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od kuriera protokół szkody, Wykonawca zaleca przesłanie tego dokumentu (ewentualnie jego kopii) na wskazany w §1 adres siedziby Wykonawcy, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Wykonawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.

 3. Koszty dostawy określone są w zakładce dostawa, a także każdorazowo podawane są podczas składania zamówienia przez Użytkownika, przed zawarciem umowy.

§6. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny

 1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość z Wykonawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. Jednak istnieją sytuacje, w których odstąpienie bez podania przyczyny od umowy zawartej na odległość przez Kupującego będącego Konsumentem jest wykluczone (sytuacje te zostały wymienione przez ustawodawcę w art. 38 ustawy o prawach konsumenta). W przypadku umów dotyczących produktów dostępnych poprzez niniejszy Serwis, odstąpienie jest możliwe jedynie w przypadku zakupu ram nieciętych sprzedawanych na drążki, zawieszek, krosna standardowej długości, klinów oraz całych (nieciętych) arkuszy passepart-out, gdyż jedynie te produkty spośród dostępnych poprzez niniejszy Serwis są produkowane seryjnie (nie są dziełami w rozumieniu Kodeksu cywilnego).

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć Wykonawcy w formie dowolnej.

 3. Przy składaniu oświadczenia o odstąpieniu Konsument może posłużyć się ustawowym formularzem, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Wykonawca udostępnia wzór formularza tutaj. Formularz ten można przesłać zarówno pocztą elektroniczną na adres [email protected] (jako plik będący załącznikiem do e-maila) jak i pocztą tradycyjną (czyli na nośniku papierowym) na wskazany w §1 adres siedziby Wykonawcy.

 4. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Wykonawcy na wskazany w §1 adres siedziby Wykonawcy.

 5. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Wykonawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Wykonawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6. Koszty odesłania towaru do Wykonawcy nie są Konsumentowi zwracane.

 7. Wykonawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 9. Wykonawca informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Aktualny tekst tej ustawy dostępny jest m. in. pod tym linkiem. Jeśli chodzi o umowy zawierane ze Wykonawcą, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 2. w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 1. Wykonawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru kopii paragonu albo faktury bądź innego dowodu zawarcia transakcji, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy. W przypadku zagubienia paragonu bądź faktury oraz nieposiadania innego dowodu zawarcia transakcji, Konsument proszony jest o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru oświadczenia w tradycyjnej formie pisemnej o zagubieniu paragonu bądź faktury. Istnieje możliwość skorzystania z wzoru oświadczenia o zagubieniu paragonu dostępnego tutaj.

§7. Reklamacje

 1. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego do odpowiedzialności za wady produktu stosuje się przepisy o rękojmi (art. 556 576 (4) Kodeksu cywilnego, art. 638 Kodeksu cywilnego).

 2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem 509-400-327, w tradycyjnej formie pisemnej na wskazany w §1 adres siedziby Wykonawcy, pocztą elektroniczną na adres: [email protected]).

 3. Po zgłoszeniu reklamacji, do Kupującego wysłany zostanie po odbiór produktu kurier. Przed przekazaniem produktu kurierowi należy go opakować.

 4. Wykonawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.

 5. Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania produktu.

 6. Wykonawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do reklamowanego produktu kopii paragonu albo faktury bądź innego dowodu zawarcia transakcji, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Wykonawcę reklamacji. W przypadku zagubienia paragonu bądź faktury oraz nieposiadania innego dowodu zawarcia transakcji, Konsument proszony jest o dołączenie do reklamowanego produktu oświadczenia w tradycyjnej formie pisemnej o zagubieniu paragonu bądź faktury. Istnieje możliwość skorzystania z wzoru oświadczenia o zagubieniu paragonu dostępnego tutaj.

 7. Wykonawca zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacyjnego. Skorzystanie z formularza w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.

 8. W przypadku umowy zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą składającym zamówienie albo dokonującym zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Wykonawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§8. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Serwisu internetowego https://ramy.arteden.pl jest Wykonawca.

 2. Dane osobowe Klientów chronione są przez Administratora zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, przetwarzanie ich z naruszeniem prawa oraz ich zmianę, utratę, naruszenie lub zniszczenie. Administrator zabezpiecza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024), w szczególności poprzez przechowywanie ich na odpowiednich serwerach oraz stosowanie oprogramowania antywirusowego.

 3. Podanie przez Klientów danych osobowych jest dobrowolne.

 4. Dane osobowe podane przez Klientów przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w celu umożliwiania Klientom korzystania z Konta w Serwisie oraz realizacji umów zawartych za pośrednictwem Serwisu.

 5. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

 6. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej, odrębnej i świadomej zgody, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Serwis w celu informowania go o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Serwisie.

 7. W przypadku Klientów posiadających Konto w Serwisie modyfikacja danych osobowych przez Klienta możliwa jest także poprzez przejście do znajdującej się na stronie https://ramy.arteden.pl zakładki Moje Konto.

 8. Strona internetowa https://ramy.arteden.pl posługuje się plikami cookies o charakterze sesyjnym, funkcjonalnym i statystycznym. Pliki te stosowane są wyłącznie w celu dostosowania strony internetowej https://ramy.arteden.pl do potrzeb oraz indywidualnych gustów Użytkownika Serwisu.

 9. Użytkownik ma możliwość wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji przechowywania cookies. Wyłączenie opcji przechowywania cookies powoduje utratę funkcjonalności Serwisu internetowego, a w szczególności uniemożliwia złożenie zamówienia za pomocą strony internetowej https://ramy.arteden.pl oraz rejestrację (założenie Konta w Ssrwisie).

 10. Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych, prosimy zgłaszać na adres mailowy [email protected] bądź telefonicznie pod numerem 509-400-327.

 11. Integralną część regulaminu stanowi Polityka Prywatności zawarta w oddzielnym dokumencie na łamach niniejszego serwisu.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Zgodnie z art. 1836Kodeksu postępowania cywilnego, w przypadku sporu pomiędzy Wykonawcą a Klientem, Klient może złożyć do stałego mediatora wniosek o przeprowadzenie mediacji, z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu Wykonawcy. Informację o listach stałych mediatorów oraz o ośrodkach mediacyjnych można uzyskać w każdym Sądzie Okręgowym. Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189), w przypadku sporu pomiędzy Wykonawcą a Klientem będącym Konsumentem, Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego o wszczęcie postępowania mediacyjnego.

 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego z Wykonawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Wykonawcy (Wykonawca może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).

 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych z Wykonawcą przez Przedsiębiorców za pośrednictwem Serwisu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Wykonawcy.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.

 5. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 6. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni przed dniem wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia. W wypadku, jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego Konta ze Serwisu internetowego.

 7. Promocje w Serwisie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

 8. Niniejszy Regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na podstronę https://ramy.arteden.pl/content/regulamin-sklepu.html i dokonanie wydruku.

 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Formularze:

Formularz odstąpienia od umowy

Formularz reklamacyjny

Oświadczenie o zagubieniu faktury/paragonu

Śledź nas na Facebooku

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuj Więcej informacji Odrzuć